Sempre és un bon moment per recordar l'ABC dels Apartaments Turístics! Aquí us expliquem el perquè i les passes que cal seguir per poder desenvolupar l’activitat dins la normativa.


QUÈ ÉS UN APARTAMENT TURÍSTIC (AT)?

Els establiments d'Apartaments Turístics són edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació, amb els serveis turístics corresponents.

La Direcció dels establiments d'Apartaments Turístics pot adoptar qualsevol de les formes permeses en dret -sempre que prèviament encaixin en la normativa urbanística vigent-, com per exemple el condomini. S'ha de mantenir, en qualsevol cas, la unitat empresarial d'explotació de la totalitat de les unitats d'allotjament al llarg de cada dia de l'any.

La periodicitat en la prestació del servei de neteja de les unitats d'allotjament ha de ser, com a mínim, d'un cop a la setmana.

Els establiments d'Apartaments Turístics han de complir els requisits tècnics següents:

 • Recepció d'una superfície mínima de 10 m².
 • Superfícies mínimes dels apartaments o estudis d'un hotel apartament d'una estrella o bàsic (annex 1).

Els establiments d'Apartaments Turístics s'identifiquen amb el distintiu AT (annex 2), les característiques del qual estan publicades al web del Departament competent en matèria de turisme.


ÉS EL MATEIX UN ESTABLIMENT D'APARTAMENTS TURÍSTICS QUE UN HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC?

No, són realitats diferents. Els Apartaments Turístics són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació amb els serveis turístics corresponents. No han de disposar de cèdula d'habitabilitat.


L’APARTAMENT TURÍSTIC TÉ LA CONSIDERACIÓ DE LOCAL PÚBLIC?

Els establiments públics es caracteritzen per ser edificis, locals o recintes accessibles a la concurrència pública, no podent-se restringir el seu lliure accés per raó de qualsevol condició o circumstància personal o social. Tenen la consideració de local públic els establiments d'allotjament turístic, és a dir, com ho son també els hotels, càmpings i establiments de turisme rural.

Una altra característica a tenir en compte és que en els establiments públics el titular de l'activitat pot ser una persona diferent al propietari.


CONCEPTE, REGLES I PRINCIPIS GENERALS DELS AT

Són Apartaments Turístics els que, d'una manera habitual, amb caràcter professional i amb l'habilitació corresponent, ofereixen a les persones usuàries i mitjançant un preu l'allotjament temporal a les unitats d'allotjament, així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions i les tipologies que estableix aquesta norma.

Els Apartaments Turístics no es poden constituir en habitatges. Els establiments d'allotjament turístic no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries turístiques, en cap cas.


POT EXISTIR ALGUNA RESTRICCIÓ PER DESTINAR UN APARTAMENT TURÍSTIC?

L'ordenació municipal d'usos del sector on es trobi ubicat l'edifici, pot limitar o condicionar aquest ús.


SERVEIS DE PRESTACIÓ OBLIGATÒRIA

Els Apartaments Turístics han de prestar l'allotjament en combinació amb els serveis següents:

 • Cambres de bany o serveis higiènics amb els elements necessaris per a la utilització immediata, amb reposició i neteja incloses en el preu.
 • Servei de neteja periòdica, inclosa en el preu, de les unitats d'allotjament i de les instal·lacions comunes mentre s'allotgen les persones usuàries.


INICI D’ACTIVITAT D’UN APARTAMENT TURÍSTIC

Menys de 20 places:

 • 1r PAS. Presentar la comunicació prèvia municipal.

Caldrà adjuntar:

 • Projecte tècnic de l’activitat
 • Certificat tècnic adequació al projecte i de posada en funcionament


Més de 20 places:

 • 1r PAS. Demanar l’informe previ d’incendis adjuntant un Projecte tècnic d’incendis.
 • 2n PAS. Obtenir l’Acta de comprovació d’incendis.
 • 3r PAS. Presentar la comunicació prèvia municipal.

Caldrà adjuntar:

 • Projecte tècnic de l’activitat
 • Certificat tècnic adequació al projecte i de posada en funcionament

Model d’habilitació d’Apartaments Turístics

(annex 4)


CLASSIFICACIÓ

Els Apartaments Turístics es classifiquen d'acord amb les disposicions que estableix el Decret 75/2020 La classificació turística identifica el grup, la modalitat i, si escau, la categoria de l'establiment.

COM IDENTIFICARÀ L'USUARI QUE CONTRACTA UN APARTAMENT TURÍSIC?

Per l'exhibició del número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya , en tota mena de publicitat on s'anunciï l'allotjament. El NIRT a Girona començarà sempre per ATG- + 6 números


CATEGORITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS D'APARTAMENTS TURÍSTICS

La Direcció General de Turisme impulsa el procés de categorització dels establiments d'Apartaments Turístics, com una opció voluntària, que permet identificar i classificar els allotjaments en funció de les prestacions i serveis que ofereixen. La finalitat és donar a conèixer l'oferta d'establiments d'Apartaments Turístics de qualitat certificat per tal de facilitar la promoció i atraure el turisme, inclòs el turisme internacional.

El model s'estructura en cinc categories, d'una a cinc claus, que valoren els següents paràmetres:
 • Edificació (manteniment i reformes).
 • Estances interiors (sala d'estar-menjador, habitacions, banys i cuina).
 • Mobiliari i parament.
 • Serveis que ofereix l'establiment.
 • Tipologia i localització de l'establiment.
Als establiments d'Apartaments Turístics que s'adhereixin al model, se'ls adjudicarà una categoria que va d'una a cinc claus depenent de les característiques, prestacions i serveis de l'establiment.

El procés de categorització (annex 1) s'inicia amb la sol·licitud de la persona titular de l'establiment d'Apartaments Turístics que ha d'estar degudament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya. La sol·licitud s'haurà de presentar per Internet a Canal Empresa.

Una vegada aquesta documentació arribi a la Direcció General de Turisme s'obrirà un expedient en que el proper pas serà la visita d'un inspector a l'establiment per tal de validar la informació. Tot aquest material es presentarà a la Comissió Mixta d'Avaluació que formularà un informe que donarà pas a la proposta de resolució. Aquesta serà comunicada a la persona titular.

La proposta de resolució pot ratificar o no la valoració del qüestionari presentat pel titular. En cas de disconformitat mostrarà si hi ha aspectes a millorar i el termini previst per comunicar les millores. Per últim, mitjançant resolució, s'atorgarà la categoria a l'establiment i, d'ofici, s'inscriurà al Registre de Turisme de Catalunya.


ACCÉS I PERMANÈNCIA

El dret de les persones usuàries a l'accés als establiments d'allotjament turístic es regeix pel que disposa l'article 39 bis de la Llei de turisme.

La condició dels Apartaments Turístics com a local públic determina que l'accés i la permanència es puguin restringir d'acord amb les condicions que estableixi la normativa vigent.

El reglament d'ús o de règim interior, en el supòsit que n'hi hagi, ha de respectar la normativa reguladora del dret d'accés i ha d'estar redactat, com a mínim, en català, castellà, alemany, anglès i francès, i a disposició immediata dels clients que el sol·licitin.

La Direcció dels Apartaments Turístics poden desallotjar-ne les persones que incompleixin les regles de la bona convivència i de la higiene, així com les que pretenguin entrar o romandre a l'establiment amb finalitats diferents a la pròpia de l'allotjament.


OBLIGACIONS DELS APARTAMENTS TURÍSTICS

Sens perjudici dels deures de les empreses turístiques, que estableix l'article 36 de la Llei de turisme, les persones titulars estan obligades a:

 • Tenir cura de l'estat correcte de conservació, funcionament i neteja de tots els seus locals, instal·lacions, mobiliari i estris, així com de la qualitat dels serveis que ofereixin, que han de prestar en tot moment d'acord amb les categories i/o les modalitats, obligatòries o derivades de sistemes voluntaris de categorització turística que tinguin atorgades.
 • Assegurar que els clients rebin un bon tracte per part de tot el personal de l'establiment, i vetllar per la bona convivència entre clients.
 • Vetllar pel compliment, en el supòsit que n'hi hagi, de les normes del reglament d'ús o de règim interior dels establiments d'allotjament turístic als quals es refereix l'article 211-5 d'aquest          Decret.
 • Controlar les entrades i les sortides de les persones usuàries.
 • Facilitar la informació que demanin les persones usuàries, tant pel que fa al funcionament de l'establiment com de tipus turístic.
 • Vetllar per la seguretat dels usuaris de l'establiment.


ATENCIÓ I HORARIS D'OBERTURA

Els Apartaments tTurístics han de disposar d'un servei d'atenció permanent les 24 hores, sigui amb personal o bé amb mitjans tecnològics substitutius, i han de permetre-hi l'accés les 24 hores del dia.

Els horaris i les condicions de prestació del servei que preveu aquest precepte han de ser visibles i fàcilment identificables per als clients dels establiments d'allotjament turístic al lloc on es trobi ubicat el servei de recepció de l'establiment.


PUBLICITAT D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC

La publicitat que facin els Apartaments Turístics , per qualsevol mitjà de comunicació, sobre els serveis que ofereixen, la seva ubicació i distància als mitjans de transport públic, i sobre totes i cadascuna de les característiques pròpies de l'establiment s'ha d'ajustar en tots els supòsits a la realitat i no pot induir, en cap cas, a error o confusió a les persones usuàries.

Els Apartaments Turístics han d'indicar en la seva publicitat el nom i el número d'inscripció al Registre de turisme de Catalunya.

També han d'informar, prèviament a la contractació, de la capacitat màxima de les seves unitats d'allotjament, i han de complir les obligacions d'informació que estableixi la normativa sectorial d'accessibilitat. En cas que hi hagi condicions especials d'utilització o de gaudi de l'establiment d'allotjament turístic, com per exemple a menors d'edat o per la possibilitat d'accés amb animals domèstics, cada establiment també ha d'informar sobre aquestes condicions. En el cas dels menors d'edat, cal fer constar a les condicions especials de contractació l'edat límit.


SERVEI DE MENJADOR

S'entén per menjador aquell espai propi de l'establiment destinat a oferir el servei de pensió alimentària a les persones usuàries. Independentment del menjador, l'establiment també pot disposar de bar i restaurant.

La prestació del servei de menjador s'ha de fer dins l'horari assenyalat per la direcció de l'establiment.


IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES

Segons l’ Ordre IRP 418 2010 de 5 d'agost La persona usuària ha d'acreditar la seva identitat en el moment d'efectuar l'entrada a l'establiment per mitjà d'un document suficientment acreditatiu. Aquest document s'ha de retornar immediatament al seu propietari/ària.


DESALLOTJAMENT

En els supòsits d'abandonament de pertinences i/o d'expulsió de la instal·lació, les persones titulars de l'establiment poden retirar de la unitat d'allotjament les pertinences de la persona usuària, una vegada fet l'inventari i signat per dos testimonis. Transcorregut un mes des que s'hagi notificat fefaentment l'abandonament a l'adreça facilitada per la persona usuària, l'establiment pot disposar lliurement de les seves pertinences.

La devolució de les pertinences als seus propietaris comporta l'abonament del preu que hagi fixat l'establiment per a aquests supòsits, i si no, del preu segons tarifes vigents, més les despeses de trasllat ocasionades.

RECAPTACIÓ DE LA TAXA TURÍSTICA

L’AT cal que Recapti la Taxa Turística l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Això significa que l’apartament està obligat al pagament d'aquest impost, que es realitza al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per, qui haurà de presentar, en el seu moment, la liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.


GUIA OFICIAL D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Els Apartaments Turístics es beneficien de la difusió i promoció turística que es fa mitjançant la Guia oficial d'allotjaments turístics, i al portal de promoció turística de Catalunya.


PER QUÈ UNIR-SE A ATA?

Avui t’hem explicat la teòrica, la pràctica la podem treballar junts. No t’ho pensis més!

Associar-se a l’ATA significa gaudir dels múltiples serveis que oferim, comptar amb l’ajuda de professionals que formen l’equip tècnic, tenir accés a formació especialitzada i mantenir-se informat de tot el que afecta el nostre sector.

Perquè volem continuar creixent i que tu en formis part! Informa’t de tots els requisits i associa’t. T’hi esperem!


Última actualització juliol 2022


Annex1

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Sobre els socis
Associats
Necessita ajuda?
ATA és membre de:
Amb el Suport de:
Crèdits
Avís legal - Politica de privacitat
Politica de cookies
© Associació Turística d'Apartaments 2019
Back To Top